Το μέτρο για τα Σχέδια Βελτίωσης στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού τους, στη διαφοροποίηση της γεωργίας, στην επικέντρωση στην αγορά, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στην πρόληψη της διάβρωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

 

                 Κυριότερα Ιδιωτικά Επενδυτικά Μέτρα

 • Επενδύσεις στην αγροτική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση
 • Επενδύσεις για την εξοικονόμηση νερού
 • ΑΠΕ και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων

1.Σχέδια Βελτίωσης

Επιλεξιμότητα Γεωργού

Πρέπει να είναι ενεργός γεωργός, επαγγελματίας, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή:

 • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητης ή και μισθωμένης).
 • Ασχολείται με την εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου εργασίας του.
 • Τουλάχιστον το 35% του εισοδήματός του είναι γεωργικό.
 • Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.
  • Δεν έχει την εκμετάλλευσή του κυρίως σε αγρανάπαυση η σε κατάσταση βόσκησης
  • Είναι ενήλικας και δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας.
 • Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
 • Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 • Γεωργική εκμετάλλευση με μέγεθος τουλάχιστον 8.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης:
  • 45 στρέμματα ελιές ελαιοποιήσιμες
  • 8,3 στρέμματα οπωρώνα
  • 170 στρέμματα σιτάρι μαλακό
  • 54 στρέμματα βαμβάκι

Η εκμετάλλευση πρέπει να συμμορφώνεται με τις κοινοτικές προδιαγραφές, με εξαίρεση εκμεταλλεύσεις νέων γεωργών (24 μήνες περίοδος χάριτος από την ημερομηνία εγκατάστασης) – Αφορά κυρίως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

Οι επενδύσεις πρέπει:

 • να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης,
 • να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης,
 • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως:

 • προσανατολισμός της εκμετάλλευσης: προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Θα βαθμολογείται τόσο η δραστηριοποίηση όσο και η επένδυση.

Κριτήρια βαθμολογίας

 • οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000)
 • ρεαλιστικότητα επενδυτικού σχεδίου
 • αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας
 • παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 • καινοτομία (επενδύσεις αλλά και πρακτικές)
 • συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Επιλέξιμες επενδύσεις:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης σε ποσοστό 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης (15% αν συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εκτάσεις)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Είδος Στήριξης

 • Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.
 • Η στήριξη μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής με ισόποση εγγυητική επιστολή
 • Ανώτατο επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 ευρώ.
 • Θα υπάρχουν επιμέρους ανώτατα επιλέξιμα κόστη
 • Η ενίσχυση καταβάλλεται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση.

Ποσοστά Στήριξης

 • Μικρά νησιά Αιγαίου 75%
 • Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 50%
 • Λοιπές περιοχές 40%

Προβλέπεται προσαύξηση 20 μονάδων (ανώτατο όμως το 75%) σε:

 • Νέους γεωργούς, όπως προβλέπεται στον καν. 1305/2013 (<40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, με επαρκή επαγγελματικά προσόντα που εγκαθίσταται για πρώτη φορά)
 • σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
 • σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
 • σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

 

Προκήρυξη

 • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.
 • Η πρόσκληση θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Κάθε Περιφέρεια, ανάλογα με την στόχευσή της, θα προσδίδει διαφορετική βαρύτητα στα κριτήρια βαθμολογίας.

 

Μέτρο 4.1.2:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν  στην  εξοικονόμηση  ύδατος

 

  To  Μέτρο 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος απευθύνεται σε ενεργούς γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με ύψος επενδύσεων μέχρι 150.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι από 35% μέχρι 75% με την αντίστοιχη προσαύξηση κατά 20 μονάδες

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
 • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
 • Γενικές Δαπάνες

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Όροι επιλεξιμότητας

 • Ενήλικες κάτοχοι εκμετάλλευσης
 • Διαθέτουν άδεια χρήσης νερού
 • Επενδύουν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

Βαθμολογία

 • Ποσοστό εξοικονόμησης νερού
 • Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676
 • Το σύστημα άρδευσης αφορά υδροβόρες καλλιέργειες
 • Επηρεάζονται ύδατα φορέων οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί λιγότερο από καλοί

 

 

Μέτρο 4.1.3:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 Το συγκεκριμένο μέτρο απευθύνεται σε ενεργούς γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ύψος επενδύσεων μέχρι 150.000 ευρώ (200.000 για απόβλητα) και τα ποσοστά ενίσχυσης είναι από 40% μέχρι 75% με την αντίστοιχη προσαύξηση κατά 20 μονάδες

Επενδύσεις

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
 • Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Γενικές δαπάνες

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση

Όροι επιλεξιμότητας

 • Ενήλικες, κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Όχι συνταξιούχοι
 • Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Όχι διπλή συγχρηματοδότηση

Βαθμολογία

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως :

 • Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία
 • Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων
 1. Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
 2. Ονοματεπώνυμο(*)
  Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας
 3. Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input
 4. Ημερομηνία Επικοινωνίας(*)
  Invalid Input
  Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.