Τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα / εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 • Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους
 • Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης

      Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος

Επιλέξιμες δαπάνες:

    Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Παραρτήματος 8.2, και μπορεί να χορηγείται ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής :

Κόστος εγκατάστασης:

Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του μέτρου

 • εδαφολογική ανάλυση,
 • γεωργοδασοκομική μελέτη,
 • βελτίωση εδάφους,
 • προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.)
 • προμήθεια φυταρίων,
 • δαπάνες άρδευσης, λίπανσης
 • προστατευτικοί σωλήνες
 • εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών
 • περίφραξη

Κόστος συντήρησης:

     Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης.

    Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για κόστος συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος

Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.

 • Άρδευση
 • Δαπάνες για φυτοπροστασία
 • Λίπανση
 • Πότισμα
 • Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)
 • Καλλιεργητικές φροντίδες

Όροι επιλεξιμότητας:

 • Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης
 • Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές εκτάσεις
 • Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα προσωρινά ή οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
 • Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης δεν είναι επιλέξιμες.
 • Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής .
 • Το μέτρο εφαρμόζεται σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο στην περίπτωση όπου η εκμετάλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.
 • Για την παροχή στήριξης για εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.2 σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του 998/1979 υποβάλλεται Μελέτη Διαχείρισης βοσκοτόπου η οποία ακολουθεί το διάγραμμα ύλης της ΚΥΑ Αριθμ. 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/Β/2014) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄).

  Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής .

       Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν:

 • Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνει διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας.
 • τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις
 • τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (Κατάταξη των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,)
 • σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

Ποσά και ποσοστά στήριξης:

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων και στο 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρησή τους για μια 5ετία.

 1. Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
 2. Ονοματεπώνυμο(*)
  Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας
 3. Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input
 4. Ημερομηνία Επικοινωνίας(*)
  Invalid Input
  Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.