Πριμ από 17.000 - 22.000 στους νέους αγρότες. Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα, υπάρχει το ΜΕΤΡΟ 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και τα υπομέτρα 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 6.3: «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»,  έχοντας ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η διαχείριση του υπομέτρου 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», που  εκχωρείται στις Περιφέρειες, ενώ στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ικανότητες και αναπτυξιακές στρατηγικές, όπως και η συνέργεια με δράσεις άλλων ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ). Έμφαση θα δοθεί σε εκείνους του κλάδους και τομείς δραστηριοτήτων που αναδεικνύονται από τις περιφερειακές στρατηγικές (όπως τομείς της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS, τοπικά προϊόντα, τομείς που καλύπτουν τοπικές ανάγκες για παροχή υπηρεσιών σε απομονωμένες νησιωτικές ή ορεινές μικρές κοινότητες).

 

Περιοχές εφαρμογής:

Περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή το  σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής. Ειδικότερα:

για το Νομό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζεται εκτός μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης).

για το Νομό Αττικής, εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων (στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση (στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των οποίων οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις είναι πάνω από 31% της συνολικής έκτασης).

 

Δικαιούχοι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν:

 • Φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Έχουν ηλικία έως και 40 ετών.
 • *  Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
  • * Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 8.000 € έως μέγιστη 100.000 €.
  • * Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  • * Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών με δεσμευτικούς στόχους το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης) καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη.

 

 • – Νομικά πρόσωπα, όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, με ανάλογες προϋποθέσεις με τα φυσικά πρόσωπα

Η επιλογή δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής & επίτευξης ελάχιστου ορίου βαθμολογίας.

Bασικές Αρχές κριτηρίων επιλογής:

 • – συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας,
 • – συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα,
 • εισοδηματικά κριτήρια,
 • – χαρακτηριστικά περιοχών,
 • – χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης,
 • – προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές συνθήκες.

Ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης:

     Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα) και ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.

     Ειδικότερα για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης στο  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων θα πρέπει:

 • – να μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ).
 • – να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • – να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.

A/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.

Προσανατολισμός παραγωγής  εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

Φυτική, Μικτή

17.000 €  (βασική ενίσχυση)

Κτηνοτροφική

+ 2.500 €

2.

Περιοχή μόνιμης κατοικίας

Ορεινή, Μειονεκτική ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό)

+ 2500 €

3.Ύψος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί – Σύνολο

Μέγιστο

22.000 €

Ελάχιστο

17.000 €

 

Τυπική απόδοση: η ακαθάριστη αξία παραγωγής που αντιστοιχεί στη μέση κατάσταση μιας συγκεκριμένης περιοχής για κάθε κλάδο παραγωγής.

Οι Δείκτες για υπολογισμό Τυπικής Απόδοσης προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση δεδομένων σχετικά με την οικονομική αποτελεσματικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συλλέγονται από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA). Εξάγονται ανά κατηγορίες καλλιεργειών – εκτροφών και ανά περιοχή και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα νέων γεωργών αναμένονται σύντομα κοινοί για όλη την χώρα δείκτες ανά κατηγορίες καλλιεργειών – εκτροφών.

Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου:

  • – Διάρκεια 3-4 έτη.
  • – Έναρξη υλοποίησης εντός 9 μηνών από την έγκριση.

 

 

 

 

 • Ειδικότερα το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

  • * Περιγραφή της αρχικής κατάστασης, των οροσήμων και των στόχων (μαζί με το χρονοδιάγραμμά επίτευξής τους), με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης (π.χ. οικονομικά στοιχεία, δυναμικότητα– τυπική απόδοση, έκταση, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, επαγγελματικά προσόντα αρχηγού, στοιχεία απασχόλησης – εργατικού δυναμικού, εγκαταστάσεις – εξοπλισμός).

Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών προς επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:

  • – Την αύξηση της έκτασης ή του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου (για παράδειγμα απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου),
  • – Την υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων),
  • – Τη υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (για παράδειγμα συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες πιστοποίησης,
  • -συμμετοχή σε συλλογικές ενέργειες προώθησης ή επενδύσεις

      Στην περίπτωση όπου μέρος των επενδύσεων ή των δράσεων θα υλοποιηθούν από άλλα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (πρόσβαση ή πρόθεση συνδυασμού), θα πρέπει επίσης να περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται.

Εν γένει το επιχειρηματικό σχέδιο θα έχει γεωργικό προσανατολισμό και θα αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων), χωρίς να αποκλείεται κάποια στοιχεία να αφορούν εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, και την παροχή γεωργικών υπηρεσιών.

Οι στόχοι μπορούν να αφορούν μια ή περισσότερες από τις ενδεικτικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης όπως:

  • – Τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας (π.χ. αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισμού για τη γεωργική παραγωγή),
  • – Την αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης (π.χ. σε τομείς που εξυπηρετούν τη στρατηγική του ΠΑΑ ή περιφερειακές στρατηγικές για τον γεωργικό τομέα),
  • – Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή της πρόσβασης στην αγορά (π.χ. συμμετοχή σε βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση, υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ύδατος ή ενέργειας, συσκευασία και πιστοποίηση προϊόντων κτλ).

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και δεσμευτικοί, ποιοτικοί ή ποσοτικοί με σκοπό την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το εθνικό ή κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο (όπως ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, εγγραφή σε μητρώα).

Δεσμεύσεις:

 • * Απόκτηση ιδιότητας «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από εγκατάσταση) & πλήρους ιδιότητας «επαγγελματία» αγρότη (ή ισοδύναμη για νομικά πρόσωπα) εντός 2 ετών από την έγκριση και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.
 • Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).
 • Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.

Αίτηση ενίσχυσης: Υποβάλλεται στη αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης: Θα προσδιορίζεται με την Πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης.

Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων, θα αναρτώνται σε τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.agrtotikianaptixi.gr) πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Συνδυασμός υπομέτρου 6.1 με λοιπά μέτρα του ΠΑΑ 2014-20

Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 6.1 έχουν:

 • Άμεση πρόσβαση στο υπομέτρο 1.1 (κατάρτιση) σχετικά με την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο υπομέτρο 4.1 (σχέδια βελτίωσης).
 • Προτεραιότητα στα μέτρα–υπομέτρα: 2.1 (Συμβουλευτικές υπηρεσίες), 3.1 (Συστήματα ποιότητας), 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών).
 1. Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
 2. Ονοματεπώνυμο(*)
  Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας
 3. Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input
 4. Ημερομηνία Επικοινωνίας(*)
  Invalid Input
  Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.