Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α 185/10-9-2013 ) «Κώδικα κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος αποτελεί την Διαχειριστική  Επιτροπή των Κληροδοτημάτων ως Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης.

Αν δεν διαθέτει  στο Οργανόγραμμα του , αρμόδιο Τμήμα Κληροδοτημάτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω ν.4182/2013,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του ν.4261/2014, δίνεται η δυνατότητα στο Όργανο Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας , να προσφύγει σε οικονομικό φορέα της επιλογής του, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς ,και να αναθέσει απ ευθείας την παροχή υπηρεσιών.

             Στα πλαίσια των παραπάνω δυνατοτήτων και δεδομένης της πολυπλοκότητας Διαχείρισης  των Κληροδοτημάτων, το  Λογιστικό –Οικονομοτεχνικό - Γεωργοοικονομικό μας  γραφείο, είναι σε θέση και έχει την ανάλογη  εμπειρία και τεχνογνωσία να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες με συμφωνημένη  αμοιβή. Κατέχει Ειδική Άδεια   Ασκήσεως Επαγγέλματος  Λογιστή  Φοροτεχνικού , αλλά και  Σύνταξης Οικονομικών και Γεωργο-οικονομικών  μελετών, απαραίτητα για τα κληροδοτήματα που κατέχουν  και Αγροτική Περιουσία  , με τις  ιδιαιτερότητες  που προκύπτουν από την εκμίσθωση  και διαχείρισή τους,

             Η  τεχνογνωσία και  η  λεπτομερής αποτύπωση ιδιαιτεροτήτων ,που έχει αποκτηθεί από την  εταιρεία  από την μέχρι τώρα  διαχείριση αναλόγων οντοτήτων  ,αποτελούν στοιχεία πιστότητας και αρτιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών   και  εξασφαλίζουν έγκυρη  και έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις.

                               Προσφερόμενες  Υπηρεσίες

 1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Απολογισμών και Προϋπολογισμών
 2. Τήρηση Βιβλίων Κληροδοτημάτων
 3. Τακτοποίηση Υποχρεώσεων προς Φορολογικές Αρχές
 4. ΄Ελεγχος και Επικοινωνία με την Εποπτεύουσα Αρχή –Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
 5. Άμεση Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δήμου για την ένταξη των λογαριασμών στα Λογιστικά Βιβλία του Δήμου, στον οποίο ανήκουν τα Κληροδοτήματα , ως και την προσκόμιση των σχετικών  Παραστατικών  για τις Δοσοληψίες.
 6. Έλεγχος κινήσεων Τραπεζικών Λογαριασμών
 1. Παρακολούθηση  της  Περιουσίας του Κληροδοτήματος , Ακριβής Καταγραφή  και ενέργειες Προστασίας, Συντήρησης και Αξιοποίησης,  σε συνεργασία  με τις Τεχνικές  , Νομικές  και  Οικονομικές Υπηρεσίες  του Δήμου ή ανεξάρτητους Πιστοποιημένους Συνεργάτες και Εκτιμητές
 2. Έλεγχος  της  πορείας  των  αποτελεσμάτων  και  ενημέρωση των Διοικητικών Οργάνων  του Οργανισμού.
 3. Παρακολούθηση και ενέργειες είσπραξης εσόδων του Κοινωφελούς Ιδρύματος
 4. Έλεγχος Τραπεζικών Λογαριασμών και  ενημέρωση  Νομιμοποιήσεων  στα Πιστωτικά Ιδρύματα
 5. Επικοινωνία, Αλληλογραφία ,Γραμματειακή Υποστήριξη του Κληροδοτήματος προς Τράπεζες , Υπηρεσίες του Δήμου  και τήρηση Συμμόρφωσης με την Εποπτεύουσα Αρχή, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος .
 6. Υποστήριξη Διαδικασιών Δημοπράτησης  Ακινήτων Περιουσίας Κληροδοτημάτων  και   Απόδοσης Βραβείων και Οικονομικών Ενισχύσεων , ως και παρακολούθηση Δημοσιότητας των Πράξεων.

      Το γραφείο μας συνεργάζεται  με τον Δήμο Λαμιέων , για τα κληροδοτήματα Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης.  Είμαστε στην διάθεσή σας , για την παρουσίαση  των  δυνατοτήτων μιας συνεργασίας μαζί σας .

Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας

Invalid Input

Invalid Input

Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Invalid Input

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758