Η δεύτερη επίσημη και τελική υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες, η Μεταποίηση, τα βιολογικά, η εξισωτική. Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν από Ευρώπη και Εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα έχουν ως εξής, όπως υποβλήθηκαν, με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:

M01 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

Υπομέτρο 1.1: Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων.

Υπομέτρο 1.2: Στήριξη για δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.

Υπομέτρο 1.3: Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών καθώς και επισκέψεις σε αυτές.

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

Υπομέτρο 2.3: Επιμόρφωση γεωργικών συμβούλων

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

Υπομέτρο 3.1: Ενίσχυση για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων.

Υπομέτρο 3.2: Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης & προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά γεωργικών προϊόντων.

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)

Υπομέτρο: Δασική οδοποιία

Υπομέτρο: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες (καθετοποίηση γεωργικής παραγωγής)

Υπομέτρο: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ( Σχέδια Βελτίωσης)

M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)

Υπομέτρο 6.1 « Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς »

Υπομέτρο 6.2 « Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές »

Υπομέτρο 6.3 « Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων »

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)

Ανάπτυξη δημοσίων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26)

Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Ενίσχυση για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

M09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27)

Το παρόν μέτρο αφορά στη στήριξη για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για την παραγωγή προϊόντων γεωργικών και κτηνοτροφικών.

M10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (άρθρο 28)

Υπομέτρο 10.1. «Ενισχύσεις σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις»

Υπομέτρο 10.2 «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία»

Μ12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)

Υπομέτρο 12.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

M14 – Καλή διαβίωση των ζώων

M16 – Συνεργασία (άρθρο 35)

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης

M19 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)

Υπομέτρο 19.1: Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Υπομέτρο 19.3: Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Υπομέτρο  19.4: Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας

Invalid Input

Invalid Input

Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Invalid Input

Ώρες Λειτουργίας

  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • Κλειστά
  • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758