Η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά αγροτικής γης δίνεται σε Νέους Αγρότες, μόνιμους κάτοικους αγροτικών περιοχών, με προνομιακό επιτόκιο. Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:

 

 • Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
 • Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

      Η AGREFIN παρέχει υπηρεσίες σύνταξης των απαραίτητων γεωργο οικονομικών μελετών, συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και συνεχή στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών σας σχεδίων.

 

Δικαιούχοι

 • Νέοι αγρότες
 • Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών

Ποσοστό επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε:

 • 100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και
 • 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών

     Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τις 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών. Το πρόγραμμα καλύπτει το 80% της συνολικής αξίας (βάση αντικειμενικής αξίας) του αγροτεμαχίου, ενώ το 20% καλύπτεται από ιδία συμμετοχή του παραγωγού.

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για διάρκεια 10 ετών:

 1. Να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη
 2. Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών
 3. Να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν
 4. Να διευκολύνουν τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 5. Να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 6. Στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

 1. Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι νέος αγρότης (βεβαίωση του Ν.2520/97)
 2. Γεωργοοικονομική μελέτη της γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του με αρ. πρωτ. 362628/6987/7-12-1998 εγγράφου. Στη μελέτη εκτός από τα στοιχεία του αιτούντα θα περιγράφονται τα στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης : αγροί ιδιόκτητοι, μισθωμένοι, μηχανικό εξοπλισμό, ζωικό κεφάλαιο, πάγιες επενδύσεις, αγροτουριστικές – αγροβιοτεχνικές δραστηριότητες, αλιεία, η οικονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης (μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, επιδοτήσεις και λοιπά εξωγεωργικά εισοδήματα), η καθαρή οικονομική θέση της εκμετάλλευσης, τα στοιχεία του προς αγορά αγροτεμαχίου (περιγραφή και οικονομικά στοιχεία). Όσον αφορά τη διαμόρφωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης: στις περιπτώσεις που η αξία του αγροτεμαχίου υπερβαίνει το ανώτατο επιδοτούμενο ποσό, θα πρέπει να υπολογίζονται και οι δόσεις συμπληρωματικού δανείου που θα ληφθεί για την πληρωμή του αγροτεμαχίου με τους τρέχοντες όρους δανειοδότησης.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Αντίγραφο συμβολαίου του/των αγροτεμαχίου/ων, ελλείψει αυτού προσφορά πωλητών ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του/των προς αγορά αγροτεμαχίου/ων και η τιμή αγοραπωλησίας του/των.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο φάκελο είναι αληθή, ότι έχει γνώση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του από την ένταξη στο μέτρο καθώς και των επιπτώσεων αθέτησης αυτών και ότι θα προσκομίσει στην υπηρεσία το συμβόλαιο εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του.
 6. Έντυπο που θα αναφέρεται η αντικειμενική αξία υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από συμβολαιογράφο ή Δ.Ο.Υ.
 7. Τοπογραφικό Διάγραμμα του/των προς αγορά αγροτεμαχίων.
 8. Βεβαίωση Τράπεζας ότι προτίθεται να τον δανειοδοτήσει.
 9. Ε9 του 2005 και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του αιτούντα.
 10. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του αιτούντα.

 

Επιπτώσεις από την αθέτηση των παραπάνω δεσμεύσεων

 • Επιστροφή των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τυχόν τοκοχρεωλυτικές δόσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτός από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις αποκλεισμός για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση

Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας

Invalid Input

Invalid Input

Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Invalid Input

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758