Σχέδια Βελτίωσης

    Τα σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
με επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της
αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.
Συγκεκριμένα δικαιούχοι των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» & 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» της παρούσας μπορούν να κριθούν εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση παρακάτω προϋποθέσεις:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος.
Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Νομικά πρόσωπα
Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.


Επιλέξιμες Δαπάνες για τα Σχέδια Βελτίωσης

Επιδοτούνται :


Η ανέγερση και επέκταση κτιρίων και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και εξοπλισμού :

• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)

• Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων

• Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)

• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα

• Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ

• Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια

• Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

• Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)

 

Γενικά Δικαιολογητικά

Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
Δήλωση ΟΣΔΕ τελευταίων ετών
Επικυρωμένα Ε1 των τελευταίων ετών
Επικυρωμένα Εκκαθαριστικά των τελευταίων ετών
Επικυρωμένο Τελευταίο Ε9 (για ιδιόκτητα χωράφια)
Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ από τον Ανταποκριτή
Αποδεικτικό σπουδών/εκπαίδευσης/κατάρτισης (σχολείο, σχολή, κατεύθυνση, πανεπιστήμιο)
Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων (ΚΕΚ , ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕΛΕ)
Έγκριση Νέου Αγρότη (αν υπάρχει)
Έγκριση και ολοκλήρωση παλαιού Σχεδίου Βελτίωσης (εάν υπάρχει)
Βεβαίωση έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.
Έναρξη κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (Αντίγραφο έναρξης από Δ.Ο.Υ.)
Ειδικά Δικαιολογητικά
Βεβαίωση μεταποιητή για αγορά προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ από τον ενδιαφερόμενο
Πιστοποιητικό Βιολογικών προϊόντων και Προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Τρόπος διάθεσης παραγωγής προϊόντων: -Άδεια λαϊκής αγοράς –Συμφωνητικό πώλησης σε Super Market ή συμβόλαιο με τον έμπορο –Αντίγραφο συμβολαίου για διάθεση με Συμβολαιακή –Αντίγραφο διάθεσης προϊόντων στο εξωτερικό (CRM) ή άλλο σχετικό έγγραφο
Σύσταση Νομικού Προσώπου
Απόφαση ένταξης στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης από Δ.Α.Α ή Α.Τ.Ε
Σύμβαση πώλησης ενεργειακών φυτών
Έγκριση σε προγράμματα επιδότησης (114 «Χρήση συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με απόδειξη πληρωμής γεωπόνου, «Βιολογική Γεωργία», «Βιολογική Κτηνοτροφία», ”Σύμβαση για προστασία των Λιμνών – natura” για Νομό Ροδόπης, «συντήρηση παλιών ποικιλιών», π.χ. πεπόνια)
Βεβαίωση ΚΕΠΠΥΕΛ για παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού
Βεβαίωση από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης για παραγωγή πιστοποιημένων ζώων (γεννήτορες)
Βεβαίωση από Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή στο λογιστικό σύστημα RICA (υφιστάμενη/μελλοντική ή αναλυτική καταγραφή παραγωγικών στοιχείων από τη Δ/νση)
Άδεια λειτουργίας (υφιστάμενος στάβλος, υφιστάμενη μεταποιητική μονάδα καθετοποίησης)
Έγκριση μελετών (διάθεσης λυμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων), άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης, άδεια οικοδομής για μελλοντική μονάδα
Συμβόλαιο κατοχής ακινήτου για μελλοντική μονάδα ή ενοικιαστήριο για 15 έτη
Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης σταβλικής εγκατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση εκμετάλλευσης συνεργασίας
Αποδεικτικό καταβολής ενίσχυσης 73/2009 (επιδοτήσεων μέσω δήλωσης ΟΣΔΕ)
Προτιμολόγια – Προσφορές
Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου
Άδεια κυκλοφορίας τρακτέρ
Βεβαίωση από Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έτη ενασχόλησης με τη γεωργία
Απόδειξη πληρωμής γεωτεχνικού μελετητή σε τράπεζα
Κατά περίπτωση θα χρειαστούν και άλλα δικαιολογητικά.

Επιλέξιμο Κόστος Εγκατάστασης Πολυετών Φυτειών :


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα ποσά επιδότησης ανά καλλιέργεια.

Είδος φυτείας Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (ευρώ ανά στρέμμα)

Αβοκάντο 720
Ακτινίδια σε κρεβατίνα 1.259
Ακτινίδια σε παλμέτα 1.466
Αμυγδαλιά 261
Αρώνια 1.440
Αχλαδιά σε κανονική φύτευση και ελεύθερο σχήμα 395
Αχλαδιά σε κανονική φύτευση και παλμέτα 850
Αχλαδιά σε πυκνή φύτευση και παλμέτα 1.416
Αχλαδιά σε υπέρπυκνη φύτευση σε σχήμα παλμέτας 1.820
Βατόμουρα 949
Βερικοκιά 392
Βυσσινιά 374
Γαρύφαλλα θερμοκηπίου 22.927
Γκότζι Μπέρι 1.528
Δαμασκηνιά κανονικής φύτευσης και σε σχήμα κυπέλλου 251
Δαμασκηνιά κανονικής φύτευσης σε παλμέτα 1.152
Δίκταμο 750
Ελιά πυκνής φύτευσης και χαμηλού σχήματος 564
Ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες 216
Ελίχρυσος 1.400
Ζέρμπερα 15.853
Θυμάρι 380
Ιπποφαές 1.713
Καρυδιά σε εμβολιασμένο υποκείμενο 333
Καρυδιά σε σπορόφυτα 138
Καστανιά καλλιεργούμενη (όχι η αυτοφυής) 220
Κερασιά σε ελεύθερο σχήμα 286
Κερασιά σε παλμέτα 1.157
Κορομηλιά 363
Κρόκος 2.188
Κυδωνιά 301
Κωνοφόρα 1.600
Λεβάντα 380
Λωτός 340
Μανταρινιά 647
Μαστίχα 1.050
Μηλιά σε κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλλου 303
Μηλιά σε πυκνή φύτευση σε σχήμα παλμέτας 1.424
Μηλιά σε υπέρπυκνη φύτευση σε σχήμα παλμέτας 1.995
Νεκταρίνια σε κανονική φύτευση σε σχήμα Κυπέλλου 290
Πορτοκαλιά − Λεμονιά 705
Ρίγανη 329
Ροδακινιά σε κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλου 315
Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/πων καν. φύτ. και σε κύπελο 383
Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/πων πυκνής φύτ. και σε κύπ. 449
Ροδακινιά σε κανονική πυκνότητα σε σχήμα παλμέτας 898
Ροδακινιά υπερπυκνής φύτευσης σε παλμέτα 1.128
Ροδιά κανονικής φύτευσης (5Χ4) ή 50 2ετή φυτά/στρ. 373
Σπαράγγια 1.015
Σταφύλια σε κύπελο 907
Σταφύλια επιτραπέζια σε υποστηριγμένα σχήματα 1407
Συκιά κανονικής φύτευσης 2ετή φυτά 380
Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου 19.662
Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου) 551
Τσάι του βουνού 380
Φιστικιές 455
Φουντουκιές 390

 1. Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
 2. Ονοματεπώνυμο(*)
  Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας
 3. Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input
 4. Ημερομηνία Επικοινωνίας(*)
  Invalid Input
  Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.